Kalendár daňových a odvodových povinností

26.12.2013 18:11

8.1.2014
Odvody sociálne a zdravotné poistenie


15.1.2014
Odvedenie zrazenej dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu


20.1.2014
Registračná povinnosť na DPH


27.1.2014
Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

Spotrebná daň z liehu

Spotrebná daň z liehu


31.1.2014
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u právnických osôb, ktorých daň za predchádzajúce zadňovacie obdobie presiahla 16 596,96 EUR

Podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane vyplývajúce z daňového priznania za rok 2012

Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 EUR

Daň z nehnuteľností

Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 EUR